15-Chaisak_Pom_weddingChaisak (morning manager) and Pom wedding